Regulamin

1. Z przewozu może korzystać każdy, kto posiada dokumenty uprawniające do przekraczania granicy.

2. Bilet można wykupić w jedną lub obie strony o określonym terminie powrotu. Jest on imienny i nie można go przekazywać innej osobie.

3. Nie wykorzystanie biletu w/w okresie powoduje jego unieważnienie.

4. Bilet traci ważność z chwilą nie wykorzystania go w dniu dokonanej rezerwacji powrotu, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń.

5. Za niewykorzystany przejazd przewoźnik nie zwraca pieniędzy.

6. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn obiektywnych: postój na granicy, awaria samochodu, „korki samochodowe”, warunki atmosferyczne itp.

7. Dozwolona ilość bagażu na jedna osobę wynosi (2 sztuki bagażu podróżnego + torba podręczna). Bagaż dodatkowy zabierany jest w ramach wolnego miejsca, za opłatą ustaloną przez przewoźnika -minimum 10 EURO / 40 ZŁ.

 

8. Rezerwacji wyjazdu lub powrotu można dokonać osobiście pod adresem:
Wieża 63a, 59-620 Gryfów Śląski lub telefonicznie pod nr tel. :  75 781 38 75,
kom.  661 902 104.

9. W przypadku odbierania osób z adresu za granicą godzina powrotu ustalana jest telefonicznie w dniu lub przeddzień wyjazdu.

10. Wyjazd lub powrót nie potwierdzony przez pasażera w przeddzień ustalonego terminu ( do godziny 12:00 ) jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń.

11. Pasażer ponosi wobec przewoźnika odpowiedzialność finansowa, za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia z jego winy pojazdu lub urządzeń znajdujących się w pojeździe.

12. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

13. Znalazca rzeczy zgubionej lub porzuconej w pojeździe, powinien przekazać tą rzecz obsłudze pojazdu.

14. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób:
– zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe,
– uciążliwych dla innych pasażerów,
– odmawiających uregulowanie opłaty za przejazd,
– osoby nietrzeźwe,
– nie posiadające dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,
– dopuszczające się wykroczeń celno – dewizowych.